Archive for mars, 2010|Monthly archive page

Skövde och Schweiz

Under förra veckan var jag som framgått av bloggen i Brasilien, under statsbesöket där. Efter en helg på hemmaplan reste jag i måndags till Skövde.

Besöket började med en lunch tillsammans med företrädare för de båda företag som tagit över efter den statliga räddningsskola, som gamla Räddningsverket bedrev. När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle bildas konstaterades att utbildningsbehovet kunde mötas med endast två av de dåvarande fyra räddningsskolorna. En utredning föreslog att övriga två, däribland Skövde, skulle avvecklas.

Men under ett besök jag gjorde i Skövde inför propositionsskrivandet berättade personalen att de såg möjligheter att finna nya kunder både i Sverige och utomlands – bara de fick chansen att ta över och driva verksamhet under eget huvudmannaskap. Vi valde därför att skriva propositionen så att privata aktörer fick chansen att ta över efter den statliga räddningsskolan. Nu ser vi resultatet.

Två privata aktörer driver verksamhet på den tidigare statliga räddningsskolan i Skövde, förenklat är den ena inriktad på teoretisk utbildning och den andra på praktisk utbildning. Framtidsplanerna för företagen är visionära och omfattande. Det var riktigt roligt att möta de båda skolorna.

Riktigt givande var också besöket på Skövde Garnison där jag träffade cheferna för Skaraborgs regemente, P4, samt Trängregementet och Markstridsskolan, liksom FM Log. Vi talade om NBG 08 och 11, kommande Afghanistanrotation (FS21) och fick en generell genomgång av de militära verksamheter som bedrivs i Skövde. Vi hade en bra diskussion om hur nu inriktningspropositionen omsätts i verksamheten ute på förbanden.

Minnesvärd var den utmärkta förevisning av order och åtgärder vid beskjutning, evakuering av skadade, samt sjukvårdskedjan från skadeplats till förbandsplats, som soldaterna genomförde. Att de egentligen skulle vara lediga, men ändå valde att tjänstgöra, är värt särskild uppskattning.

Besöket visade också vilken positiv dynamik som kan finnas i genomförandet av det nya försvaret, med utvecklat garnisonstänkande, stående och kontrakterade förband, samt rekrytering på frivillig grund. Detta innebär absolut utmaningar i genomförandet, men verkligen också nya möjligheter.

Kommunalrådet talar redan om de möjligheter han ser att Skövde skulle kunna få inflyttning i form av soldater och deras familjer. Dessa kommer att behöva nya bostäder och utbildningsmöjligheter, vilket kräver engagemang av både kommunen och högskola. Därtill samverkan med det lokala näringslivet. Kring detta ämne, civil-militär samverkan på hemmaplan, finns det all anledning att återkomma.

Igår var jag i Schweiz, för möte med landets försvarsminister Maurer. Vi talade om den pågående upphandlingen av nytt stridsflygplan för det schweiziska flygvapnet, som nu går in i sitt slutskede, internationella insatser och försvarsreformsfrågor.

Idag var det regeringssammanträde, som för ovanlighetens skull ägde rum på en onsdag.

Statsbesök och samtal om Gripen i Brasilien

Under veckan som gått har jag följt Kungen och Drottningen under statsbesöket i Brasilia.
Det är tydligt hur uppskattat Kungaparet är i Brasilien. Det faktum att Drottningen har bott länge i landet och talar språket flytande är till stor nytta för Sverige. Kungaparet har följt landets utveckling i många år.

Jag landade i Brasilia i måndags, en dag före Kungaparet. Anledningen till detta var att jag ville möta min kollega Nelson Jobim, innan statsbesöket inleddes. Självklart handlade lejonparten av vårt möte om den brasilianska upphandlingen av nytt stridsflygplan.

Huvudpunkten under statsbesöket i Brasilia var Kungens officiella möte med president Lula i onsdags. Såväl Nelson Jobim som undertecknad medverkade. Efter mycket bra samtal under mötet följde en officiell lunch med presidenten och flera av hans ministrar, tex utrikesministern.

Det hör kanske inte till vanligheterna att ett bord på en presidentlunch i Brasilien kallas för ”Örebro”, men så var det denna gång och det gladde såklart…

Jag stannade i Brasilia en dag längre än Kungaparet, för att möta parlamentariker. Jag träffade under veckan de båda ordförandena i senatens respektive deputeradekammarens utrikes- och försvarsutskott.

Det är tydligt att Gripen har ett betydande stöd i Brasilien. Hur utgången av flygplansupphandlingen blir vet ingen, men det svenska planets låga pris för inköp (ca hälften av konkurrenternas), låga kostnad att använda (ca en tredjedela av konkurrenternas), samt breda industripaket och möjlighet till teknologiöverföring lockar många i Brasilien. Mot detta står bl.a. ett franskt alternativ, som trots högt pris, och kanske tre gånger högre driftskostnader framstår som attraktivt för andra av politiska skäl.

Braslien vill kunna använda vägbaser för flygvapnet, något Gripen är väl avpassat för. Landet vill också skaffa sig förmåga att utveckla och bygga stridsflygplan i framtiden. Vi har lyft fram att en nyckelförmåga för att klara detta är kunskap om systemintegration. Kan man systemintegration finns möjlighet att välja delsystem och underleverantörer på ett sätt som både får ner kostnader och bort ensidiga beroenden av enstaka leverantörer. Gripen är det enda alternativ som ger Brasilien sådan förmåga.

Skulle Brasilien välja Gripen innebär det gemensam utveckling av Gripen NG och därtill att nya exportmöjligheter öppnar sig. Brasilien har en framstående civil flygindustri. Sverige en ledande militär flygindustri. Detta skapar framtida samarbetsmöjligheter som går utöver Gripenutvecklingen. SAAB kallar det t.o.m. för en ”perfect match”.

Sannolikt kommer Brasilien att fatta beslut i närtid, kanske under april månad. I oktober går Brasilien till val. President Lula kan – trots stort stöd i opinionen – efter två mandatperioder av formella skäl inte ställa upp för omval. Mycket talar för att både han och flygvapnet gärna ser ett beslut under våren. Formellt är det presidenten som beslutar i flygplansfrågan efter hörande av nationella säkerhetsrådet. Försvarsminister Jobim kommer att lämna en rekommendation till presidenten, om val av flygplan.

Det anses väl känt i Brasilien att flygvapnet rankat Gripen högst av de tre kandidaterna efter genomförd utvärdering. Redan detta skulle vara viktigt eftersom det helt motsäger den norska beskrivningen av Gripen. Men politiska faktorer kommer att läggas till och utgången av affären är fortfarande öppen.

Frivillig rekrytering skapar ökad försvarsförmåga

I dag överlämnar regeringen propositionen Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – vissa frågor om Försvarsmaktens personal till riksdagen.

I fredags skrev jag om veteransoldatpolitiken som är den ena delen i propositionen. Den andra delen rör totalförsvarsplikten och det framtida systemet för rekrytering och grundutbildning.

Ökad professionalism med kontrakterade och anställda soldater rekryterade på frivillig grund kommer att ge Sverige stärkt försvarsförmåga. Kvinnor och män behandlas lika. Intresse och lämplighet styr rekryteringen.

Förslagen om övergången till frivillig rekrytering innebär bland annat:
• En frivillig grundläggande militär utbildning och en frivillig kompletterande militär utbildning inrättas inom Försvarsmakten. Den som genomgår dessa utbildningar kommer att benämnas rekryt.
• Antagningen föregås av ett testförfarande.
• Eventuell anställning sker efter utbildningen.
• Det kommer att ligga inom Försvarsmaktens ansvar att bland annat fatta beslut om utbildningens närmare utformning, vilka tester som ska föregå en grundläggande militär utbildning, det årliga utbildningsbehovet och utformningen av rekryteringsverksamheten.
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ansvar för att utarbeta information om försvar och om krisberedskap som ska distribueras till samtliga kvinnor och män, som också åläggs att medverka till utredning om sina personliga förhållanden.
• I propositionen föreslås reglering för att rekryter ska omfattas av samma regler, såsom till exempel socialförsäkringsskydd, som den som fullgör värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.
• Former för rekryternas medinflytande i verksamheten etableras på lokal och myndighetsgemensam nivå.
• Skyldigheten att mönstra och göra värnplikt eller civilplikt ska tillämpas om det behövs med hänsyn till försvarsberedskapen. Skyldigheten gäller lika för både män och kvinnor.
• Den som har utbildats på frivillig grund inom Försvarsmakten ska kunna skrivas in för värnplikt och krigsplaceras.
• Totalförsvarspliktiga kommer även i fortsättningen att vara skyldiga att lämna uppgifter om sig själva till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Detta gäller både män och kvinnor. Uppgifterna kan samlas in på samma sätt som i dag, det vill säga genom att fylla i en enkät via internet.

Stöd till soldater som gör utlandstjänst

I dag skriver jag på DN Debatt om regeringens veteransoldatpolitik. Propositionen innehåller förslag och åtgärder om bland annat:
• Försvarsmaktens stöd till anhöriga utökas. De anhöriga är av stor betydelse för den internationella insatsen. Kontaktpersoner inom Försvarsmakten ska ge de anhöriga stöd och hjälp.
• Stödåtgärder kan aktualiseras även i andra situationer än att den anhörige soldaten skadats eller förolyckats. Möjligheterna till kontakt mellan soldaten i fält eller till sjöss och dennes anhöriga bör utvecklas. Särskilda informationssatsningar görs för barnen. Organisationer till stöd för anhöriga ska kunna få ekonomiskt stöd för sitt arbete. Försvarsmaktens stöd och vägledning för anhöriga ska sammanställas i en familjepolicy.
• Begreppet ”utlandsstyrkan inom Försvarsmakten” avskaffas. Detta är en anpassning till att insatsförbanden i framtiden ska kunna användas för insatser både nationellt och internationellt.
• Försvarsmakten får ett lagstadgat uppföljningsansvar för veteranerna. Verksamheten ska bedrivas mer aktivt än tidigare och i allmänhet innefatta personlig kontakt.
• Försvarsmakten ska vidta stödåtgärder, kopplat till rehabilitering. Stödet till soldater som skadats till följd av tjänstgöring ska inte längre begränsas i tid. Istället ska stödåtgärderna pågå så länge behovet består och åtgärderna framstår som skäliga.
• Försvarsmakten får ett ansvar för att kunna lämna extra hjälp eller vägledning till en veteransoldat i särskilt svåra fall som kräver omfattande åtgärder och resurser.
• Försäkringskassan ska på begäran av den enskilde pröva om han/hon vid en internationell militär insats drabbats av skada som är en arbetsskada. En prövning ska göras oavsett om den enskilde begär ersättning eller inte, så kallade servicebeslut.
• Försvarsmakten ska intensifiera arbetet med att tydliggöra för den enskilde vad som gäller avseende försäkrings- och ersättningsfrågor.
• En insatsfrekvens, det vill säga hur ofta en soldat ska tjänstgöra i en internationell insats, ska bestämmas. En insatsfrekvens underlättar för den enskilde att planera bland annat familjeliv och karriär. Den är också en utgångspunkt för Försvarsmakten i planeringen av insatser. Regeringen och Försvarsmakten anser att en insats, om cirka sex månader, vart tredje år är en lämplig inriktning.
• Kunskapen om den fredsfrämjande verksamheten ska breddas. Därmed vidgas också förståelsen för verksamheten och den verklighet som den utsända personalen lever i.
• En veteranadministration införs i Försvarsmakten. Enheten ska bland annat vägleda veteransoldater och deras anhöriga, vara en kontaktpunkt för veteran- och anhörigorganisationer och för andra myndigheter och organisationer av betydelse för omhändertagandet, samt ge myndighetsledningen råd i veteranpolitiska frågor.
• Statens erkännande av personalen i den fredsfrämjande verksamheten ska vara tydligt. Därför införs nya medaljer som ska delas ut av Försvarsmakten och regeringen.
• Ett gemensamt monument till minne av svenska veteraner uppförs vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm.
• Den 29 maj blir en ny årlig minnesdag, med gemensam ceremoni för alla svenska veteransoldater, också den vid Sjöhistoriska museet.

Ekot om lagstöd för tidsbegränsad anställning

Den personalförsörjningsutredning som Ekot nämner idag ska föreslå förbättrade möjligheter för tidsbegränsade anställningar av vissa personalkategorier i Försvarsmakten. Den ska också ta ställning till hur bl.a. anställningsskyddet bör se ut för tidvis tjänstgörande personal, t.ex. kontraktsanställda soldater och sjömän samt reservofficerare, när det gäller rätt till tjänstledighet från civil anställning för tjänstgöring inom Försvarsmakten.

I sak är regeringen helt öppen för att lagstifta på området. Det är dock viktigt att avtalsvägen fullt ut prövas först. Utredningen har i uppdrag att föra sådan dialog med parterna. Jag ser att olika fackförbund idag ger olika besked om huruvida man önskar ny lagstiftning, eller förespråkar att gå fram avtalsvägen när det gäller stödet för tidsbegränsade anställningar. Seko talar idag i Ekot om öppenhet för övergångslösningar, intill dess att den nya lag de förespråkar är på plats. Det är en bra signal.

I Ekot idag blandas dock två frågor samman i inslaget, nämligen övergången från värnpliktsutbildning till en utbildning på frivillig grund, samt formerna för tidsbegränsad anställning av soldater i de nya insatsförbanden.

Det är inte på grund av att rekryteringen ska ske på frivillig grund som Försvarsmakten vill anställa soldater tidsbegränsat. Skälet till att Försvarsmakten vill anställa soldater tidsbegränsat är att den nya insatsorganisationen ska bestå av stående och kontrakterade förband, som med hög tillgänglighet och kvalitet ska kunna användas både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Det ena handlar alltså om villkoren för rekrytering till militär grundutbildning. Det andra handlar om formerna för anställning i Försvarsmakten efter militär grundutbildning.

Försvarsmakten har alltid använt anställda soldater – inte värnpliktiga – för internationella insatser. Det används redan idag tidsbegränsade anställningar enligt LAS för detta (upp till två år). LAS kan kompletteras med kollektivavtal.

Det stämmer heller inte att Sverige skulle försvaras enbart av anställda soldater från och med halvårsskiftet 2010. Detta är istället det datum då den frivilliga rekryteringen träder i kraft. Värnpliktsutbildade kommer att finnas kvar i Försvarsmaktens insatsorganisation fram till dess att de successivt ersatts med frivilligt rekryterade. Den nya insatsorganisationen skall vara genomförd under 2014. Värnpliktsförband kan dock endast användas för rent nationella uppgifter. Det är därför det alltid funnits en särskild anställd utlandsstyrka.

Med frivilligt rekryterade soldater kommer de nya förbanden att bli fullt användbara både för insatser i Sverige och utanför Sverige.

Oppositionen vacklar om Afghanistan

Peter Eriksson (mp) har länge sökt en ursäkt för att kritisera och på senare tid flagga för att hoppa av den svenska insatsen i Afghanistan.

För någon vecka sedan var han upprörd över amerikanska förstärkningar i norra Afghanistan, vilka skulle förändra situationen alldeles, enligt Erikssons uppfattning. Att USA varit där under lång tid och att vi samarbetar med dem sedan länge kanske Eriksson inte känner till. Det kan vara svårt att följa hur länder samverkar i Afghanistan, när man aldrig varit där och sett det med egna ögon.

I gårdagens DN fyllde Peter Rådberg (mp) på. Det är mycket möjligt att (mp) hade röstat nej till Afghanistaninsatsen om riksdagen hade vetat att USA skulle förstärka också i norra delen av landet, menar han.

Försvarsutskottets ordförande, Anders Karlsson (s), säger att det är mycket möjligt att hans inställning kunde ha påverkats, om han känt till att fler amerikaner skulle komma.

Ända sedan general McChrystal presenterade sin rapport förra året har en betydande amerikansk utökning legat i korten. President Obama satte siffror på utökningen. Fördelningen av förstärkningen återstod och har sedan i december förra året successivt klarnat. Men hela inriktningen är välkänd.

Så vad är det (mp) och Anders Karlsson (s) är emot? Helikoptrar eller polisutbildning, som är prioriterade områden för de amerikanska förstärkningarna?

Det är fråga om amerikanska soldater som ingår i den FN-mandaterade ISAF-insatsen som kommer att verka nära Sveriges PRT. Sverige är också med i ISAF, liksom 42 andra länder.

Amerikaner finns sedan länge i den del av Afghanistan Sverige ansvarar för. Och Sverige samverkar med amerikanerna där. Det vet alla som besökt landet. Det var en amerikansk helikopter som lyfte ut sårade svenskar före jul. Fler helikoptrar lär dessbättre komma.

”De amerikanska trupperna ska bland annat bekämpa terrorister, och eftersom allt sker inom ramen för Nato kommer det att betyda att Sverige dras längre in i kriget”, säger Peter Rådberg (mp).

Men det är ju därför alla 43 länder är där, för att direkt och indirekt bekämpa terrorism och våldsam extremism och möjliggöra för civilbefolkningen att kunna leva sina liv. Vi är alla där inom ramen för en Natoledd insats, på FN:s mandat. Insatsen tillkom efter terrordåden den 11 september 2001.

Nu har så Peter Eriksson funnit den ursäkt han behöver för att kräva att riksdagen ska ompröva det svenska deltagandet i Afghanistan. Han fann den i ett TV4-inslag om insatsreglerna för den svenska styrkan i PRT Mazar-e-Sharif. I inslaget berättas att intervjuade officerare vill förändra insatsreglerna.

Regeringen kommenterar inte insatsregler. Anledningen är att det kan vara säkerhetspåverkande om motståndaren får veta hur svenska soldater vill, kan och får agera. Därför råder sekretess för sådan information.

Summa summarum så försöker (mp), (v) och delar av (s) ständigt påstå att allt de hör är nytt och att de såklart inget vetat om än det ena än det andra gällande insatsen. Och på den grunden ifrågasätts insatsen. Det är motsatsen till gott politiskt ledarskap de visar. Har man röstat för en insats bör man stödja den och de deltagande soldaterna, inte ständigt försöka sprida oro genom att förstora upp förändringar eller ny information. En del i ansvaret för de soldater riksdagen beslutar ska sändas ut är att hålla sig hyggligt informerad.

Om Peter Eriksson och Peter Rådberg besökte Afghanistan skulle de få en bättre bild av hur Sverige arbetar och hur de svenska soldaterna dagligen samverkar med andra.