Tioårig materielplan för anskaffning och vidmakthållande

Den senaste veckan har Regeringen presenterat två förslag till betydande nyinvesteringar av materiel för Försvarsmakten. Vi föreslår anskaffning av såväl ett nytt medeltungt helikoptersystem, som nya ubåtar.

Försvarsmaktens Materielplan är 10-årig och är en löpande plan för kommande materielinvesteringar. Drygt 40% av försvarsbudgeten om 40 miljarder går till inköp och vidmakthållande av materiel. 2010 är det ca 6,4 miljarder för vidmakthållande och ca 10,4 för anskaffning av materiel. Planen omspänner därmed ca 150 miljarder kronor i ett tioårs perspektiv.

Planen är inte låst, utan omarbetas löpande för att prioritera rätt och möta nya eller förändrade behov.

De båda förslag till anskaffningar vi presenterat kan finansieras inom ramen för materielplanen. När det gäller helikoptrar sker det genom viss omplanering och anpassning av dess innehåll så att den bättre svarar mot dagens krav. Insatsorganisationen 2014 (IO14) ställer krav på ökad operativ och taktisk rörlighet, vilket är en förklaring till varför ett nytt helikoptersystem behövs.

I inriktningspropositionen betonas att marin- och flygstridskrafterna ska inriktas i första hand för närområdesuppgifter. Insatser internationellt utanför närområdet förutses i första hand i ske med arméstridskrafter. Närområdesperspektivet understryker behovet av nya ubåtar.

Närområdesinriktningen för marinen innebär att behovet av planerade stödfartyg, som till stor del har haft sin grund i marina insatser internationellt, kommer i en annan dager. Där kommer, precis som Rapport erfor häromdagen, ambitionerna att minskas när fartyg anskaffas. Minskning ligger i vilka förmågor sådant fartyg ska ha. Här, liksom på ledningssystem, ligger en betydande del av finansieringen av det nya helikoptersystemet.

När det nya helikoptersystemet levereras kan äldre system avvecklas. Helikopter 15 behöver heller inte modifieras för att kunna göra annat än den ursprungligen avsågs för. Detta ger såväl lägre kostnader som rena besparingar.

Vi kommer i vårbudgeten att ta höjd för en möjlig finansiering av det nya helikoptersystemet, som sannolikt överstiger behovet. Efter att upphandlingen genomförts vet vi exakt hur mycket det nya systemet kostar. Vi kommer, grundat på fördjupade underlag från Försvarsmakten, att bestämma vilka förändringar som slutligen behöver göras. Men förändringar gällande stödfartyg och ledningssystem kommer mycket riktigt att utgöra en grund för finansieringen.

Vi är inne i en betydande förändringsprocess av försvaret och jag utesluter därför inte att det kan finnas ytterligare arbete att göra för att bättre koordinera materielplanen med behoven utifrån den nya insatsorganisationen, IO14.

Annonser
%d bloggare gillar detta: