Archive for juni, 2010|Monthly archive page

Vi delar Norges förlust

Igår dödades fyra norska soldater i norra Afghanistan. Det var med djup sorg som vi i natt mottog beskedet om attacken. Vi delar Norges förlust.

Norge är inte bara en av Sveriges nära grannar, utan ett land med vilket vi delar värderingar och intressen. Norge är dessutom ett land som vi samarbetar nära med i försvarspolitiken i allmänhet och insatser internationellt i synnerhet. I Afghanistan finns Sverige, Finland och Norge nära varandra. Vi samarbetar om mycket, ett av exemplen är att Sverige stöder den norska helikopternärvaron.

Afghanistan diskuteras alltid när vi nordiska försvarsministrar möts.

Under det nordiska försvarsministermötet i Bergen för bara några veckor sedan handlade en av diskussionerna om hur de nordiska länderna bättre kan lära av varandra och samarbeta när det gäller stöd för veteransoldater. Ett exempel på det är sjukvårdskedjan, ett annat stödet efter hemkomst.

Insatsen de nordiska länderna gör tillsammans i Afghanistan är viktig och är förenad med risk. Viktigt är därför också det ömsesidiga stöd länderna ger varandra, i vardag och i utsatta situationer.

Frivillig rekrytering i andra länder

En rad länder har de senaste åren gått över till rekrytering på frivillig grund, ytterligare länder diskuterar att göra det.

I Danmark finns en politisk överenskommelse om en pliktutredning, som ska utreda möjligheten att avveckla värnplikten. Direktiv till utredningen utformas inom Forsvarsministeriet, och man planerar att arbetet kan komma igång efter sommaren.

Den tyske försvarsministern Karl-Theodor zu Guttenberg har öppnat för diskussion om värnpliktens framtid.

Länder med rekrytering på frivillig grund:
(Årtal för värnpliktens avskaffande, eller frivillighetens införande inom parentes)

Belgien (1994)
Bosnien och Hercegovina (2006)
Bulgarien (2008)
Frankrike (2002)
Irland (aldrig tillämpat plikt som självständig republik)
Italien (2005)
Kroatien (har ett system som bygger på frivillighet)
Lettland (2007)
Nederländerna (1997)
Polen (2009)
Portugal (2004)
Rumänien (2007)
Slovakien (2006)
Slovenien (2003/2004)
Spanien (2001)
Storbritannien (1960)
Tjeckien (2002)
Ungern (2005)
USA (1973)
Australien (1970-talet)
Kanada (aldrig tillämpat plikt)

Länder som har beslutat om övergång till rekrytering på frivillig grund:
(Årtal för värnpliktens avskaffande inom parentes)

Sverige (2010)
Ukraina (2015)

Kvinnor skapar säkerhet

I Göteborgs-Posten skriver jag idag om vikten av fler kvinnor i försvaret och i insatser internationellt.

Fler kvinnor stärker och breddar kompetensen i försvaret, stärker informationsinhämtningen, ger stabilare grupper och kan ha en lugnande inverkan i såväl patrullering, som utsatta lägen. Samtidigt som det ger oss bättre operativ effekt, så understryker det att vi ser att kvinnor och män har ett lika värde.

Därför är det beklagligt att den rödgröna oppositionen röstade emot likabehandling av kvinnor och män, och för att den sista lagstadgade diskrimineringen på grund av kön ska vara kvar i svensk lag. Det är lika beklagligt att de vill skära ned Sveriges internationella fredsinsatser.

En fantastisk bröllopsdag

Igår fylldes hela landet av glädje inför Kronprinsessan Victorias bröllop med Daniel Westling.

Hela dagen präglades av den värme, glädje, kärlek och omtänksamhet som Brudparet utstrålade. Vigseln i Storkyrkan och den efterföljande festen på Kungliga Slottet blev verkligen ett enastående minne för livet. Mottagningen av Brudparet vid ankomsten i Vasaorden till slottet, sångarhyllningen framför slottet, middagen i Rikssalen, tårtan i Bernadottevåningen, dansen i Vita havet – det blev, kort sagt, en underbar kväll.

Försvarsmakten bidrog under hela dagen. 18 Gripenplan i formation, ett antal av flottans fartyg, soldater längs kortegevägen, Storkyrkan och Slottet, adjutanter till bröllopets gäster m.fl., m.fl. – försvaret gör väl ifrån sig också i för Sverige viktiga statsceremonier.

Också fredagens middag på Skeppsholmen och den efterföljande festkonserten i Konserthuset var enastående upplevelser. Jag känner stor beundran för alla som burit ansvar för och varit delaktiga i alla helgens arrangemang.

Men framförallt känner jag en stor glädje över att ha fått se Sveriges sannolikt lyckligaste och mest sympatiska brudpar under deras stora dag.

Möte med Storbritanniens nye försvarsminister

Idag var jag i London och mötte min nytillträdda kollega Liam Fox, samt den nye nationella säkerhetsrådgivaren Peter Ricketts.

Storbritannien står inför en omfattande försvarsreform och resurserna till försvaret kommer säkert att stå inför omprövning. Det talas i media om behov av betydande besparingar, på grund av den ekonomiska situation landet befinner sig i efter Labourregeringen.

Det är intressant att notera att de resonemang den nya regeringen för i sak är snarlika de som var grund för den svenska försvarsreformen. De kommer att använda samma sorts spårbarhetsmodell, som vi gjorde, börja med en säkerhetspolitisk analys och därefter gå över till försvarets uppgifter, inriktning och dimensionering. De ska se över materielförsörjningsstrategin för bättre resursanvändning, trycka på interoperabilitet och på användbara och tillgängliga förband för insatser.

Att Storbritannien nu kan komma att börja visa större intresse för Arktis, Norden och Östersjöområdet är mycket välkommet. Det är också välkommet att Liam Fox själv lär komma att delta i EUs ministerrådsmöten. Det gjorde inte hans Labour-företrädare, som sände en biträdande minister istället. Sådant sänder signaler.

Tyskland är som många säkert noterat också inne i en fas av omprövning, där bl.a. värnplikten diskuteras. Även där finns ekonomiska bekymmer med i bilden, något som inte var grund för den svenska försvarsreformen. Vi planerar för oförändrade försvarsutgifter den kommande mandatperioden, något som börjar stå i allt större kontrast till de kraftiga besparingar som diskuteras i EU-länder vars statsfinanser drabbats av finanskrisens effekter.

Vi samarbetar nära med Storbritannien om bl.a. insatser då Atalantas OHQ ligger i Northwood utanför London, NBG av samma skäl och övningar som Loyal Arrow, då ett brittiskt hangarfartyg var på plats i Bottenviken.

Med en ny brittisk regering på plats kommer samarbetet att kunna fördjupas ytterligare.

Oppositionen vill kraftigt minska EU:s krishanteringsförmåga

Idag skriver jag på Brännpunkt om att Socialdemokraterna nu får stå till svars för de uppgörelser om utrikes- och säkerhetspolitik som partiet har träffat med framförallt Vänsterpartiet.

Den rödgröna oppositionen kräver bland annat att Sverige ska hoppa av ledarskapet för den Nordiska stridsgruppen, som ska stå i beredskap ett halvår med start den 1 januari. Skulle så bli fallet skulle Sveriges anseende internationellt lida mycket allvarlig skada. Och vad värre är, EU:s snabbinsatsförmåga skulle halveras och Europas krishanteringsförmåga kraftigt gå ned.

Värnpliktsrådets undersökning visar på gott intresse för försvaret och frivillig utbildning

Den av Värnpliktsrådet beställda undersökningen av unga människors intresse för försvaret visar – tvärtemot Värnpliktsrådets tolkning – att det finns gott underlag för att personalförsörja insatsorganisationen. Försvarsdepartementets tjänstemän har tittat på det som är känt om undersökningen.

Det sammanlagda behovet i Försvarsmakten av soldater och sjömän är 38 100 befattningar, varav 16 100 i de stående och kontrakterade förbanden. Försvarsmakten har angett att det årliga rekryteringsbehovet är cirka 4 000 personer per år.

Om man översätter siffrorna i undersökningen till enskilda årskullar innebär det att cirka 12 000 personer är mycket intresserade av militär grundutbildning. Det motsvarar tre gånger rekryteringsbehovet. Fler än 40 000 unga per årskull säger ”Ja, kanske” som svar på frågan om deras intresse. Det är tio gånger årsbehovet. Av dessa är hälften eventuellt intresserade av att ta anställning upp till åtta år, vilket betyder att det finns fem intresserade per plats.

Tio procent av alla svenskar mellan 17 och 25 år uppges vara mycket intresserade av en tre månaders grundutbildning, vilket motsvarar fler än ett hundra tusen personer.

Trettiofem procent av alla kvinnor och män mellan 17 och 25 år uppges svara ”Ja, kanske” på frågan om intresse, vilket motsvarar mellan 350 000 och 400 000 personer.

Hälften uppges kunna vara intresserade av att tjänstgöra upp till åtta år, vilket motsvarar runt 190 000 personer av hela gruppen med intresse eller fler än 50 000 personer av de mycket intresserade.

(Nio årgångar om cirka 120 000 personer vardera motsvarar en miljon åttio tusen personer. En tiondel av detta innebär 108 000 personer. 35 procent innebär 378 000 personer. Hälften av dessa grupper är 54 000 personer respektive 189 000 personer. Årskullars storlek varierar över tid, men detta som ett räkneexempel.)

Bland dessa personer ska – enligt Försvarsmaktens planering – tillräckligt många rekryteras för att bemanna insatsorganisationen med:
– 6 900 kontinuerligt tjänstgörande soldater och sjömän
– 9 200 tidvis tjänstgörande soldater och sjömän
– 22 000 soldater i hemvärnet (varav 16 600 soldater i de nationella skyddsstyrkorna).

Sammanlagt 38 100 befattningar, utöver officerare, varav 6 900 som kontinuerligt tjänstgörande.

Om man enbart räknar utifrån åldersgruppen 17-25 år innebär detta att det för insatsorganisationen som helhet är nödvändigt att rekrytera 35 procent av de mycket intresserade, eller 10 procent av den samlade gruppen mycket eller ganska intresserade.

Om man ser på befattningarna som kontinuerligt tjänstgörande i de stående förbanden innebär undersökningen att det är tillräckligt att rekrytera 13 procent av de som är mycket intresserade av utbildningen och som eventuellt är intresserade av upp till åtta års anställning (kan uppskattas till 54 000 personer enligt ovan) för att uppfylla behovet.

Av hela gruppen av både mycket eller ganska intresserade av utbildningen och som kan tänka sig upp till åtta års anställning (kan uppskattas till 189 000 personer enligt ovan) är det tillräckligt att rekrytera 3,7 procent för att uppfylla behovet.

Undersökningen visar alltså ungefär samma resultat som Pliktutredningen byggde sina resonemang på. Det finns gott intresse för Försvarsmakten och utbildning på frivillig grund.

Tack FS18

Idag avtackades FS 18 på armémuseum.

FS18 har på ett ytterst förtjänstfullt sätt löst sina uppgifter under mycket svåra omständigheter. De har varit Afghanistan under en tid då säkerhetsläget varit allvarligt. De har förlorat tre kamrater, Gunnar Andersson och Johan Palmlöv, samt tolken Mohammad Shahab. Ändå har förbandet fortsatt att fungera och lösa sina uppgifter.

FS18 står för många människor i Sverige som en symbol för en höggradigt kompetent insats av Försvarsmakten i Afghanistan. Där unga svenskar väljer att ta risker för egen del, för att värna andra människor ifrån risker.

Jag har mött kontingentschefen överste Tistam vid flera tillfällen. Det har sällan lyfts fram, men det är givetvis mycket tungt att som chef tvingas se hur värderade kollegor förloras.

Ett av de tyngsta men också mest angelägna ögonblick jag upplevt var när ÖB, försvarsmaktens övriga ledning och undertecknad följde Johan Palmlövs och Gunnar Anderssons anhöriga i mottagandet av kistorna på Ärna flygplats. Det var en lika tragisk som viktig ceremoni.

Gunnar och Johan lämnade oss med en känsla av stor respekt och beundran för deras insatser i Afghanistan. FS18 som helhet inger oss samma känsla av respekt och uppskattning.

Jag kommer idag att sända ett brev till var och en i förbandet med regeringens och mitt personliga tack.

Regeringens beslut om operativ planering

Den operativa planeringen har de senaste 10-15 åren inte varit föremål för en samlad process utan gjorts styckevis och delt. Av denna anledning har Försvarsdepartementet och regeringen sedan en tid i flera beslut lagt grunden för en väl utarbetad och uppdaterad försvarsplan, i linje med försvarets nya inriktning, som ger landet höjd försvarsförmåga genom betydligt mer användbara och tillgängliga förband. Översynen av den operativa planeringen är alltså ett led i förverkligandet av inriktningspropositionen.

Regeringen har genom regleringsbrevet för budgetåret 2010 och ett särskilt långsiktigt inriktningsbeslut för Försvarsmakten gällande åren 2010-2014 beslutat om utformningen av det militära försvaret, i enlighet med riksdagens beslut om inriktningspropositionen.

Vad gäller planering för att kunna använda det militära försvaret så inriktar regeringen varje år Försvarsmaktens operativa planering. Utifrån regeringens anvisningar utarbetar Försvarsmakten en försvarsplan som fastställs av ÖB.

Den 4 mars i år beslutade regeringen om en översyn av Försvarsmaktens operativa planering, samt tidigare i maj i år också om närmare anvisningar för denna.

Försvarsplaneringens innehåll är av naturliga skäl sekretessbelagd. Men en aktuell planering för nyttjande av militära resurser måste alltid finnas.

Syftet med regeringens beslut i mars och i maj är att ge Försvarsmakten i uppdrag att se över den operativa planeringen och revidera försvarsplanen så att den överensstämmer med försvarets nya inriktning, med betydligt mer användbara och tillgängliga förband. På så sätt säkerställer regeringen att det finns en aktuell planering och beredskap, så att Försvarsmakten kan lösa sina uppgifter.

Arbetet, som i sin helhet kommer att pågå under en längre tid, är upplagt så att Försvarsmakten ska ha de viktigaste delarna av en ny operativ planering och försvarsplan på plats senast i början på hösten. Därefter avser regeringen återkomma med kompletterande inriktning.