Styrka med bred uppgörelse

Idag presenteras en bred uppgörelse om Sveriges insatser i Afghanistan.

Det är mycket viktigt att de svenska kvinnor och män, som väljer att ta risker för att värna andra från risker, känner att det finns en bred uppbackning i riksdagen för deras insatser. Därför är det mycket välkommet att det varit möjligt att åstadkomma en bred överenskommelse.

Uppgörelsen mellan alliansen, socialdemokraterna och miljöpartiet innebär att samma konstellation av partier står bakom Afghanistaninsatsen i år, som gjorde det förra året. Detta markerar stabilitet och understryker den svenska traditionen av blocköverskridande stöd för de internationella insatser Sverige gör. (Vänstern röstade emot redan fjolårets proposition.)

Låt mig lyfta fram några viktiga delar i uppgörelsen:

Punkten 5 i uppgörelsen säkrar stöd för det tillskott som krävs för att få MEDEVAC-helikoptrar på plats. Det är mycket bra. Helikoptrarna avses vara på plats från andra kvartalet 2011. Svenska soldater har vid ett antal tillfällen fått hjälp av räddningshelikoptrar från andra länder, nu får vi bättre möjlighet att hjälpa egna skadade soldater, men också skadade från andra länder.

”Under 2011 kommer den svenska planerade militära insatsen på plats i Afghanistan att vara ca 500 personer. Ett tillskott för att förbättra säkerheten genom två räddningshelikoptrar sker dessutom. Vi fäster stor vikt vid säkerheten för all svensk personal.” Så lyder punkten 5. I alliansarbetsgruppsrapporten i somras markerades att det måste finnas öppenhet för att säkerhetssituationen kan motivera förändring av bidraget, vilket tas tillvara här. Stöd för helikoptrarna markerades också tydligt av bland annat socialdemokraterna redan under valrörelsen.

I punkten 7 tas steget till civil ledning av PRTs verksamhet. Det är någonting som både Försvarsmakten och andra partier tidigare har önskat och var också något vi efterlyste i alliansarbetsgruppens rapport i somras.

Punkten lyder: ”I samband med detta bör under 2012 en övergång till en civil ledning för de samlade svenska insatserna i norra Afghanistan, inklusive biståndsinsatser, ske.”

Ytterligare en viktig sak är betoningen av samarbete med Finland och nordiska länder. ”En fortsatt samverkan med Finland eftersträvas självfallet, och förutsättningarna för ett vidare nordiskt samarbete i regionen bör också prövas.” Det sägs alldeles för sällan, men vid sidan av de ca 500 svenskarna på plats i PRT Mazar e-Sharif finns ca 200 finska soldater, med vilka vi samverkar mycket nära. Väster om det svenskledda PRT:t ligger det norska PRT:t, varför nära samverkan är helt centralt.

Likaså är det mycket viktigt att de civila ambitionerna höjs. ”Sverige kommer att fortsätta att förstärka de olika civila satsningarna i Afghanistan, med betoning på dess norra delar.” Många gånger kan småskaliga insatser lösa lokala problem, skapa framtidstro och visa att den internationella närvaron gör skillnad, men arbetet måste ske i nära samverkan med civilbefolkningen. Bistånd och civilt stöd är oundgängligt för att hjälpa Afghanistan till en bättre framtid.

En bra uppgörelse är en uppgörelse som ger verksamheten stabilare förutsättningar, och som alla parter är nöjda med. Därför är dagens text viktig.

Annonser
%d bloggare gillar detta: