Frivillig rekrytering effektivare än det gamla pliktsystemet

Försvarsdepartementet har beställt den FOI-studie, som refereras i media idag, för att tidigt hitta osäkra faktorer att följa för att säkra omställningen till den nya insatsorganisationen IO14.

Precis som FOI:s rapport konstaterar var det gamla värnpliktssystemet inte ändamålsenligt, om man vill ha ett tillgängligt och användbart försvar. Rekrytering på frivillig grund är betydligt effektivare och rationellare än det gamla värnpliktssystemet. I det nya systemet blir förbanden fullt användbara för försvarets alla uppgifter. Försvaret finner och utbildar rätt soldater från början, samt anställer dem i de stående och kontrakterade förbanden.

Pliktutredningen slog fast att värnpliktsystemet kostade ca 2 miljarder mer årligen för att få fram 3000 insatsklara soldater, än ett system med rekrytering på frivillig grund. En viktigt förklaring var att upp till 70 procent av soldaterna felutbildades under värnpliktssystemet, eftersom de lämnade Försvarsmakten efter utbildningen. Värnpliktsförbanden kunde legalt inte användas för alla de uppgifter försvaret faktiskt har.

FOI pekar på att det skulle kunna finnas en potentiell kostnadsökning, jämfört med Försvarsmaktens planering för det nya systemet, om ca en miljard för år 2019. Alltså nio år bort i tiden. Siffran bygger i huvudsak på att FM inte under denna period skulle klara att göra de interna rationaliseringar som regeringen ålägger samtliga statens myndigheter att göra. Dessa skall inte mötas genom sänkta ambitioner utan genom intern effektivisering.

Försvarsmakten har beaktat dessa produktivitetskrav för de kommande tre åren, men enligt FOI har de inte beaktats för åren därefter.

Trots att det är långt fram i tiden är det bra att FOI uppmärksammat detta och Försvarsmakten har nu att väga in FOIs bedömningar. Huvuddelen av detta produktivitetskrav skulle dock gälla för Försvarsmakten oavsett om man använde det nya eller gamla personalförsörjningssystemet.

Rapporten tar inte hänsyn till den förstärkning av förbandsanslaget, som vi vill göra. Den bygger på en överföring om två miljarder kronor från stöd och logistik, som en särskild utredning nu arbetar med att möjliggöra.

Den miljard FOI talar om är alltså inte en nettosumma för Försvarsmaktens ekonomi för året 2009, utan ett uppmärksammande av att Försvarsmakten bör väga in det rationaliseringskrav alla statens myndigheter är ålagda att göra även för åren efter 2014.

Annonser
%d bloggare gillar detta: