Försvarsmaktens rekrytering lockar många

Försvarsmaktens rekrytering av soldater till den nya grundläggande soldatutbildningen (GMU) har lockat många sökande. Till den andra utbildningsomgången fanns ca 3 100 sökande på ca 400 platser.

Vid den första rekryteringsomgången fanns 6 700 sökande till ca 800 platser. Igår berättade Försvarsmakten om 400 sökande till 40 platser på officersutbildningen.

Att intresset varit stort är bra, för det ger möjlighet till urval och en marginal som vid alla rekryteringar måste finnas för personer som inte fullföljer sina ansökningar.

Försvarsmakten är i början av införandet av det nya personalförsörjningssystemet.

Medvetenheten om utbildningen bland målgruppen håller på att arbetas upp. Samarbete mellan Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen är ännu i sin linda. Ännu – eftersom den är helt ny – har inga stora volymer soldater kommit ut från den frivilliga grundutbildningen och kunnat berätta för andra om sina erfarenheter. En utbildning av hög kvalitet är nämligen den bästa vägen att skapa en god rekryteringsbas och ett självgenererande intresse.

Det skulle överraska mig lite om inte kommande rekryteringsomgångar kommer att visa något olika resultat, t.ex. beroende på när på året de genomförs. Det är också naturligt i ett nytt system, som ännu är under inkörning. Försvarsmakten utvecklar nya vägar att nå målgruppen och utveckla systemet.

I Sälen pekade jag på att Försvarsmakten, politiken, samt intresserade och berörda av försvarsfrågor löpande måste informera, kommunicera, resonera och diskutera med målgruppen. Berätta hur Försvarsmakten och unga försvarsintresserade kan göra skillnad för Sverige och i insatser internationellt. Detta är en del i det som jag förstår att ÖB menar med rekryteringen som en samhällsangelägenhet.

Fler samtal föder intresse och det är viktigt oavsett personalförsörjningssystem. Under ett antal år minskades de kullar värnpliktiga som kallades in från 50 000 till 5 000-8 000 personer. Att allt färre personer stegvis kom att beröras när det gamla systemet urholkades, men inte ersattes med något nytt, gav sannolikt färre samtal om försvaret bland unga.

Många unga visar dock intresse för utrikes- och säkerhetspolitik och försvarsfrågor. De undersökningar som redovisades i samband med Pliktutredningen underströk detta. Det märks också tydligt vid besök på skolor och universitet.

Enligt officerare på förband jag talat med går rekryteringen lokalt bra. En viktig sak för Försvarsmakten att följa är enligt dem att utbildningen av rekryter matchas med medel för anställning, på respektive förband. De vill alltså hindra att soldater utbildas, men att förbanden inte tilldelats medel för anställning taktade med tilldelade utbildningsplatser. Detta är en praktisk fråga för myndigheten att hantera, men nog så intressant att peka på.

Annonser
%d bloggare gillar detta: