Internationella kvinnodagen

Idag är det internationella kvinnodagen. På få områden blir vikten av dagens frågor tydligare än i internationell krishantering.

I många konfliktområden drabbas kvinnor och barn mycket hårt inte bara av konflikternas allmänna konsekvenser, utan av medvetet riktat våld. Försvarsdepartementet har under det gångna året genomfört två seminarier om detta.

Att människor behandlas lika, har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter är grundläggande i ett modernt samhälle. Det är en trovärdighetsfråga att vi lever upp till de värden vi vill värna både i internationella insatser och i försvaret här hemma. Sveriges internationella insatser syftar till att värna Sveriges säkerhet, men också svenska intressen och värden. Vi vill säkerställa kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, krishantering, konfliktlösning och fredsbyggande.

Vi har avskaffat den sista lagstadgade negativa särbehandlingen på grund av kön i svensk lag. Både kvinnor och män rekryteras numera på frivillig grund och med lika rättigheter och skyldigheter. Värnpliktslagen är nu könsneutral.

Rekryteringen till Försvarsmakten sker utifrån kompetens och personliga egenskaper. Unga människors egna intresse och personliga lämplighet för försvaret ska styra rekryteringen. Inte kön eller annan grupptillhörighet.

Soldater av olika kön, ålder, utbildnings- och yrkesbakgrund, samt familjesituation ger stabilare grupper. Med fler kvinnor i försvaret ökar vår förmåga att lösa uppgiften, både hemma och borta. I t.ex. Afghanistan får vi utan kvinnliga soldater och officerare svårare att nå ut till den kvinnliga delen av befolkningen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: