Nordiskt samarbete för att bättre stötta veteransoldater

Sedan förra året har Sverige en genomarbetad och sammanhållen politik för veteransoldater på plats. Att visa ansvarstagande för soldater som gjort insats för Sverige är en oerhört viktig uppgift.

På det nordiska försvarsministermötet i Bergen i maj 2010, diskuterade vi ett ökat nordiskt samarbete också kring veteranfrågor. Det är naturligt inte bara för att vi är grannländer och redan har långtgående samarbeten i andra frågor, utan för att vi dagligen deltar och löser uppgifter tillsammans i insatser internationellt, som i Afghanistan.

Därefter gav den svenska regeringen en utredare i uppdrag att genomföra en kartläggning av veteransoldatarbetet, knutet till det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. I kartläggningen ingår Danmark, Finland, Norge och Sverige samt de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.

Utredaren, departementsrådet Eva Hjortendal-Hellman, fick i december 2010 uppdraget att genomföra en kartläggning av vissa veteransoldatfrågor. Igår överlämnades rapporten till mig.

Rapporten visar att Danmark, Norge och Sverige har en fastställd veteransoldatpolitik för tiden före, under och efter insats där även anhöriga ingår. Finland har ännu ingen fastställd policy för de nya veteranerna, fredsbevarare eller krishanteringspersonal som de där kallas. Estland planerar fatta beslut om en veteransoldatpolitik 2012. Lettland och Litauen har enligt utredningen dock inte kommit lika långt men diskuterar frågorna.

I Danmark och Norge är veteransoldatfrågorna en samhällsangelägenhet, inte bara en fråga för försvaret, enligt rapporten. En anledning till det kan vara att Danmark har drabbats hårdare än de övriga länderna. Ett stort antal soldater har stupat eller sårats.

I Danmark öppnar en särskild myndighet under Försvarsmakten ”Veterancenteret” den 1 oktober i år. Norge håller för närvarande på att genomföra sin handlingsplan och öppnade i augusti Försvarets veterantjeneste som ersätter veteranadministrationen (FVA) som funnits sedan 2006. Syftet är att veteranerna ska ha ”en dörr in” med en mer samordnad verksamhet.

Utredaren har tittat på tänkbara samarbetsområden och konstaterar följande;

Det försvarsmakterna redan enats om och ska göra
• Informationsutbyte
• Forskning och utveckling

Det alla länder är överens om att ett samarbete ska inledas kring
• Skapa nätverk t.ex. inom psykiatrin
• Forskning kring hur soldater påverkas före, under och efter en insats

Samarbetsområden som utredaren föreslår
• Rekrytering av försvarsmedicinsk personal. Idag finns svårigheter att rekrytera vissa typer av sjukvårdspersonal.
• Bli bättre på att föra statistik, t.ex. om skadade soldater för att kunna ge bättre stöd.

Kartläggningen ska behandlas på Nordefco:s ministermöte i november.

Vill du läsa mer hittar du rapporten här

Annonser
%d bloggare gillar detta: