Tal på Rikshemvärnstinget i Södertälje idag

Hemvärnets utveckling är verkligen positiv.

Hemvärnet har redan tecknat väl över 19 000 nya kontrakt och räknar med att nå 20 000 under året. I den nya insatsorganisationen skall Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna nå 22 000 personer.

Hemvärnet stärks genom försvarets nya inriktning genom bättre utbildning och materiel. Det sker en utveckling till nationella skyddsstyrkor, samtidigt som den etablerade hemvärnsverksamheten finns kvar.

Genom inrättade av fyra regionala staber för markterritoriell ledning – som ÖB nyligen beslutade om – förbättras både försvarets ledningsförmåga och samverkan med det civila samhället.

En erfarenhet man kan dra av det nya personalförsörjningssystemet är att Hemvärnets lokala närvaro är mycket viktig. Redan genom att hemvärnsaktiva berättar om verksamheten och ställer frågan till unga människor – kan det här vara något för dig? – så stärks rekryteringen till GMU.

Hemvärnet gick före det nya personalförsörjningssystemet genom sin GSU, vilket gav många lärdomar inför dagens frivilliga GMU. Tillsammans med rikshemvärnschefen Roland Ekenberg besökte jag bland annat Villingsberg, där en bredare sammansättning åldersmässigt i gruppen prövades.

Efterfrågan på stöd från Försvarsmakten till det civila samhället kommer sannolikt att öka. Skogsbränder, översvämningar, snöstormar och eftersök är bara några exempel där breda resurser behöver användas. Hemvärnet är en viktig resurs för hela Sverige både i det militära och civil-militära perspektivet.

Dagens Hemvärn är och fortsätter att utvecklas till en kvalificerad del av den nya insatsorganisationen. De soldater jag möter är ambitiösa och ser ofta Hemvärnet som en väg in i Försvarsmakten och insatser internationellt. Det stärker hela försvarets rekrytering. För andra erbjuder Hemvärnet en möjlighet att verka i försvaret lokalt.

Säkerligen kommer hel- och deltidsanställda soldater att söka sig till Hemvärnet, efter avslutad kontraktstid. Säkert kommer också hemvärnssoldater att söka anställning som soldat.

Hemvärnet är en viktig del i folkförankringen av försvaret.

Annonser
%d bloggare gillar detta: