Tillgängligt försvar

Vid förra årets Sälenkonferens restes frågan om Försvarsmaktens beredskap under åren fram till att den nya insatsorganisationen skall vara intagen. Svaret är att beredskapen är högre idag, än den var innan försvarsreformen inleddes, och på väg att bli ännu bättre i takt med att reformeringen fortskrider.

Försvarsdepartmentets enhet för Militär förmåga och insatser har tagit fram ett faktaunderlag, som går igenom detta. Underlaget läggs här ut på bloggen.

  • Försvarsmaktens förband upprätthåller beredskap i enlighet med mål nr 2 i myndighetens regleringsbrev. Detta innefattar bland annat den så kallade incidentberedskapen och annan nationell beredskap. De närmare kraven framgår av regeringens anvisningar för försvarsplaneringen (omfattas av sekretess). Beredskapen för förbanden motiveras även av de anmälningar Sverige gjort till internationella styrkeregister och planerade och pågående internationella insatser.
  • Delar av insatsorganisationen (bl.a. ett antal fartyg och flygplan samt lednings- och underrättelseresurser samt logistiskt stöd) är idag omedelbart tillgänglig för insatser, incidentberedskap m.m.
  • Huvuddelen av fartygen, flygplanen, hemvärn med nationella skyddsstyrkor samt delar ur övriga markstridsförband är tillgängliga inom några dagar. Lednings- och underrättelseresurser samt logistik finns för att leda och stödja dessa.
  • Under perioden 2010-2014 höjer förbanden successivt sin beredskap och förmåga för att nå slutmålet som anges i proposition 2008/09:140, det vill säga att förbanden normalt ska ha en grundberedskap om tre till sex månader. Detta är en väsentlig ambitionsökning mot tidigare ställda beredskapskrav. Allmänt kan sägas att till exempel arméförbanden redan nu har högre beredskapskrav än vad som gällde under åren före den nya inriktningen 2009.
  • I instruktionen till Försvarsmakten anges att vid beslut om höjd beredskap ska hela insatsorganisationen inklusive hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna kunna användas. Vid en allvarligare kris i Sverige eller i vårt närområde kan pliktpersonal kallas in genom ett regeringsbeslut eftersom förbanden under övergångsperioden delvis är bemannade med värnpliktig personal.

Armén
Förband inom arméstridskrafterna 2012 (i enlighet med Regleringsbrev)

Brigadstab 2
Mekaniserad bataljon 6
Luftburen bataljon 1
Artilleribataljon 2
Luftvärnsbataljon 2
Jägarbataljon 1
Underrättelsebataljon 1
Säkerhetsbataljon 1
Ingenjörbataljon 2
Militärpoliskompani 2
CBRN-kompani 1
Livbataljon 1
Hemvärnsbataljon 40

Armén är för närvarande under omställning mot IO 14. Det innebär att armén omstruktureras till de nya manöverbataljonerna och funktionsförband. Detta sker parallellt med att den nya personalförsörjningen implementeras och frivillig personal anställs.

Arméns förband upprätthåller beredskap i enlighet med regeringens beslut om anvisningar för försvarsplaneringen och Försvarsmaktens beslut.

Under perioden 2010-2014 höjer förbanden succesivt sin beredskap och förmåga för att nå slutmålet som anges i proposition 2008/09:140, det vill säga att förbanden normalt ska ha en grundberedskap om till tre till sex månader. Vid höjd beredskap ska huvuddelen av förbanden kunna användas inom några dagar, och alla inom en vecka. Detta är en väsentlig ambitionsökning mot tidigare ställda beredskapskrav, och kräver ett omfattande och intensivt arbete inom Försvarsmakten, vad gäller till exempel krigsplacering, planering och övning. De flesta arméförband har tidigare haft en beredskap om två till tre år. Även om den närmare beredskapen för enskilda förband omfattas av sekretess, kan det sägas allmänt att förbanden redan nu har högre beredskapskrav än vad som gällde för åren före den nya inriktningen 2009.

Under 2012 ska Försvarsmakten enligt regleringsbrevet prioritera krigsplacering av materiel och fortsatt bemanning i syfte att krigsförbanden från 2013 i huvudsak ska vara organiserade i insatsorganisation 2014 med befintlig materiel och personal. Därefter ersätts kvarvarande värnpliktig personal i krigsförbanden successivt av anställd eller kontrakterad personal.

Iståndsättningen av hela krigsförband ska prioriteras framför uppfyllnad på bredden så att uppgifter enligt gällande försvarsplan kan lösas.

Krigsförbandsövningar för stående och kontrakterade förband ska regelbundet genomföras från och med 2012. Vidare ska Försvarsmakten genomföra övningar med förband ur flera typer av stridskrafter från och med 2012.

Armén har vidare personal/förband i insatser och även personal/förband som är under utbildning för rotation till insatser. För att snabbt kunna förstärka de insatta förbanden i internationella insatser finns även strategiska reserven som består av ett skyttekompani, för närvarande från P 7 och senare under året från P 4.

I instruktionen till Försvarsmakten anges att vid beslut om höjd beredskap ska hela insatsorganisationen inklusive hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna kunna användas. Vid en allvarligare kris i Sverige eller i vårt närområde kan pliktpersonal kallas in genom ett regeringsbeslut eftersom förbanden under övergångsperioden delvis är bemannade med värnpliktig personal.

Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna utgör en viktig resurs för den nationella beredskapen och kan snabbt mobilisera drygt 20 000 personer vid beslut om höjd beredskap. Under perioden stärks hemvärnet genom bland annat uppbyggnaden av de nationella skyddsstyrkorna, en ny modell för krigsförbandsövningar och ny materiel.

Marinen
Förband inom marinstridskrafterna 2012 (i enlighet med Regleringsbrev)

Sjöstridsflottiljledning 2
Korvettdivision 2
Minröjningsdivision 2
Underhållsdivision 2
Röjdykardivision 1
Ubåtsflottilj med ledning 1
Signalspaningsfartyg 1
Amfibiebataljon 1
Bevakningsbåtskompani 1
Marin basbataljon 1
Sjöinformationsbataljon 1

De marina förbanden är tillgängliga och användbara idag. Förbanden turas om att stå i högre beredskap samtidigt som vissa funktioner, särskilt med övervakande uppgifter så som sjöinformation, står i beredskap 24 timmar om dygnet året runt. För marinen är det generellt ingen skillnad mellan nationell och internationell insatsverksamhet och förbanden genomför regelbundet verksamhet i närområdet.

Marinstridskrafterna utgörs i huvudsak av stående förband med den primära uppgiften att i närområdet skydda svenska intressen och där så är lämpligt även utanför närområdet.

Flygvapnet
Förband inom flygstridskrafterna 2012 (i enlighet med Regleringsbrev)

Stridsflygdivision 4
Helikopterbataljon 1
Ledningsflyggrupp 1
Flygbasbataljon 2
Transportflygdivision TP 84 1
Central transportflygdivision 1
Signalspaningsflygdivision 1
Stridslednings- och luftbevakningsbataljon 1

Flygförbanden är i huvudsak uppfyllda och gripbara här och nu och består till största delen av stående förband. Stridsflygförbanden har en nationell incidentberedskap med ombasering med en rote i luften över tid inom 48 timmar.

Flygstridskrafternas förmåga är primärt utvecklad för att verka i Sverige och i vårt närområde. Dock står vid varje givet tillfälle en stridsflygdivision (roterande) i internationell beredskap.

Flygstridskrafterna bedriver kontinuerligt luftrumsövervakning och upprätthåller incidentberedskap, som ett led i hävdandet av den territoriella integriteten.

Helikopterförband

Helikopterförbandet är idag under utveckling, där man under de närmaste åren ska ta emot och förbandssätta de två nya medeltunga helikoptersystemen 16 och 14. De första helikoptrarna ur båda systemen har nyligen levererats till FM.

Under de kommande åren ökar Sveriges samlade helikopterkapacitet väsentligt. Det innebär att även stödet till civil verksamhet i enlighet med stödförordningen kan öka. Under 2011 genomförde FM ett antal nationella uppdrag som stöd till civil verksamhet, bland annat vid skogsbranden på Gotland.

Ledning och logistik
Lednings- och logistikförband 2012 (i enlighet med Regleringsbrev)

Högkvarter med stabsförband 4
Rörlig operativ ledning 1
Sambandsbataljon 1
Telekrigsbataljon 1
Ledningsplatsbataljon 1
FMTM 1
Specialförband 1
IT-försvarsförband (inkl FM CERT) 1
Nationell underrättelseenhet 1
Operativ ledningsteknisk bataljon 1
Teknisk bataljon 1
Logistikbataljon 2
Sjukhuskompani 2

Lednings- och logistikförbanden har förmåga att stödja de andra stridskrafterna under grundberedskap och insatser.

Rekryteringsläget
Tillväxten av soldater, sjömän och gruppbefäl följer i stort FM:s egen planering. Enligt myndighetens underlag har ca 4000 GSS/K rekryterats och ca 2800 interimskontrakt har skrivits med GSS/T.

När IO 14 är helt personaluppfylld ska det finnas 6900 GSS/K och 9200 GSS/T, enligt BU12. När det gäller officerare i olika kategorier finns det ett överskott av officerare och reservofficerare samt ett underskott av specialistofficerare. Den senaste kvartalsrapporten från FM (kv 3 2011) ger följande siffror (målbild IO14 inom parentes) 6272 (3100) officerare, 3328 (5700) specialistofficerare samt 8030 (2500) reservofficerare. 2582 av specialistofficerarna utgörs av officerare som placerats på specialistofficersbefattningar.

Annonser
%d bloggare gillar detta: