Archive for mars, 2012|Monthly archive page

10 000 söker GMU

I går var sista ansökningsdagen till höstens GMU-utbildningar (grundläggande militär utbildning). Enligt Rekryteringsmyndigheten inkom 9930 ansökningar.

Sedan frivillig rekrytering infördes har totalt 42 000 personer sökt till Försvarsmaktens 4700 platser. Vi kan därmed konstatera att intresset för att söka sig till försvaret håller i sig. Jag hoppas att den positiva utvecklingen fortgår. Nöjda rekryter är den bästa marknadsföring försvaret kan få.

Av de sökande i den senaste rekryteringsomgången var 2061 kvinnor vilket är ungefär 20 procent. Det är rekord för andelen kvinnor som söker och det tycker jag är oerhört glädjande.

Vi ser en trend av fler kvinnor som söker GMU sedan frivillig rekrytering infördes sommaren 2010. Andelen kvinnor har, med ett undantag, ökat för varje rekryteringsomgång.

I första rekryteringsomgången var 13 procent av de sökande kvinnor. Därefter har andelen kvinnor legat mellan 12 och 18 procent.

Försvarsministermöte i Bryssel

 

Igår var det rådsmöte för försvarsministrarna i Bryssel. På agendan stod bl.a. diskussion om EU-ledda krishanteringsinsatser, såsom Atalanta för att bekämpa sjöröveri utanför Afrikas horn och EUTM, där somaliska säkerhetsstyrkor utbildas i Uganda.
 
Lunchmötet var måhända mest intressant, då utmaningarna som följer av USAs flytt av fokus till Asien från Europa diskuterades. Många EU-länder har tre stora utmaningar samtidigt: Att genomföra omfattande neddragningar av försvarsanslagen, att lyckas med omfattande försvarsreformer och att hantera press från insatser internationellt, främst Afghanistan.
 
Detta gör att aptiten på nya insatser internationellt är begränsad, men att önskan om närmare förmågesamarbete är stor, både för att bevara existerande förmågor och för att bygga nya. 
 
Igår togs första steget mot ett samarbete kring lufttankningsförmåga. I Libyeninsatsen framstod det än en gång tydligt att Europa saknar avgörande förmågor för att självt genomföra insatser. Beroendet av amerikanskt stöd är stort. Hur samarbetet kring lufttankning kommer att se ut återstår att se. Sverige har en ombyggd Herculesmaskin för lufttankning, som dock inte användes under större delen av Libyeninsatsen, då andra länder bidrog med effektiva lösningar.

Sista stora pusselbiten i försvarsreformen

Idag beslutade regeringen om den sista stora pusselbiten i försvarsreformen. Det var den så kallade soldatpropositionen innehållande arbetsrättsligt skydd för de nya deltidsanställda soldaterna, som beslutades. Det handlar bland annat om rätt till ledighet från civil anställning, anställningstider och återhämtningstid. Den nya lagen skall börja gälla vid halvårsskiftet, precis som Försvarsmakten har räknat med i sin planering.

Försvarsmakten har idag tecknat ca 4 200 interimskontrakt för framtida kontraktsanställning som soldat. Under året kommer interimskontrakt att omvandlas till skarpa kontrakt för deltidsanställning. Försvarsmakten räknar med att ha 2 400 stycken ordinarie kontrakt för tidvis tjänstgörande soldater klara under året. Vi hoppas det blir fler och att de flesta med interimskontrakt väljer att omvandla dem till ordinarie kontrakt. Det skall efterhand bli ca 9 500 deltidsanställda soldater när försvaret är fullt utbyggt. Det finns idag ca 4 200 soldater anställda på heltid, vilket skall bli 6 600 när reformen är färdig. Av Försvarsmaktens mål om 22 000 soldater i hemvärn med nationella skyddsstyrkor finns redan idag 20 200 nya hemvärnskontrakt på plats. Försvarsmakten ligger därmed väl framme relativt sin planering för rekrytering av soldater.

Propositionen läggs efter samtal med socialdemokraterna. Samtalen har varit mycket konstruktiva, vilket jag välkomnar. Förhoppningsvis kan detta, tillsammans med den senaste tidens övriga breda uppgörelser med oppositionen, vara ett steg på vägen tillbaka till den traditionellt svenska linjen med bred samsyn inom utrikes- och försvarspolitiken.

Nu är de stora politiska besluten på plats och försvarsreformen går än tydligare in i ett genomförandeskede.

C130-olyckan berör oss djupt

Under de gångna dagarna har jag flera gånger varit i kontakt med min norske kollega, försvarsminister Espen Barth Eide, med anledning av den svåra olyckan med det norska C-130 planet.

Norge har drabbats av en allvarlig förlust. Många människor i både Norge och Sverige har följt och följer löpande rapporteringen om räddningsarbetet på Kebnekaise. Våra tankar går till besättningsmedlemmarnas familjer och kollegor. Vi är många som berörs djupt av det som skett.

Jag är tacksam för de beundransvärda räddningsinsatser, som både civil och militär personal har utfört, liksom för allmänhetens stöd och engagemang. I svårt väder och svår terräng har arbetet bedrivits.

Sverige och Norge är två länder som är mycket nära varandra. Det försvarspolitiska samarbetet bilateralt och inom NORDEFCO har ökat betydligt de senaste åren. Terrorangreppen i Norge i somras upprörde Sverige djupt. När ett grannland drabbas delar vi sorgen.

Proposition idag om NBG 2015

Idag beslutade regeringen propositionen om den nordiska stridsgruppen och svenskt ledarskap för nordiska stridsgruppen, under första halvåret 2015.

Den är del av en uppgörelse med oppositionen som också omfattar luftförsvarsutredning. Det har varit mycket konstruktiva samtal.

Anledningen att vi begär riksdagens stöd för att Sverige ska leda stridsgruppen just första halvan av 2015 är, att det då efterfrågas en snabbinsatsstyrka till EUs förfogande.

När Sverige ledde NBG 2011, så användes NBGs stridsflygskomponent (EAW), inom ramen för den av FN mandaterade och av Nato ledda insatsen i Libyen, till stöd för europeisk säkerhet. Mindre än ett dygn efter slutligt politiskt beslut befann sig Gripenplanen på Sigonellabasen på Sicilien. Sverige har alltså använt delar av den snabbinsatsförmåga vi tidigare haft via NBG.

Propositionen speglar också de samtal vi haft med oppositionen om arbete för att öka snabbinsatsstyrkornas användbarhet generellt, men också att användandet av stridgruppen för att bidra till humanitära insatser är möjlig, men då enbart som indirekt stöd i enlighet med bland annat FN:s riktlinjer på området och de restriktioner som finns för sådan samverkan från den humanitära sidan.

Igår kväll talade jag på ett möte med Armémusei Vänner

Mötet var välbesökt av engagerade medlemmar, vilka tillsammans utgör en i försvarsfrågor både erfaren, uppdaterad och intresserad krets. Mötet vi hade handlade om den svenska försvarsreformen, med särskild tyngdpunkt på arméns utveckling, men också om försvarsutvecklingen i våra grannländer och övriga Europa.

Armémuseum spelar en viktig roll för försvaret och försvarsdepartementet. Gården har använts för medaljceremonier för hemkommande Afghanistankontingenter. Därmed blir muséet en naturlig samlingspunkt för anhöriga och intresserad allmänhet. Lokalerna används också för försvarsrelaterade konferenser. För alla som är intresserade av svensk historia eller militärhistoria ger muséet anledning till långa besök. Muséet håller kvällsöppet vissa dagar.

Just nu har muséet en intressant utställning med foton från den svenska afghanistaninsatsen, liksom en nyligen ditförd bostadscontainer från Camp Victoria i Kosovo. Allt för att skildra svenska soldaters liv och insatser.

1:e intendent Thomas Roth har varit vänlig nog att guida besökare och berätta om museet för intresserade grupper på Försvarsdepartementet, när så efterfrågats.

Det är roligt att museet har en aktiv vänförening. Verksamheten och intresset för den stärks av ideella krafter.

Ingen svensk vapenfabrik i Saudiarabien

I dag redovisar Handelsminister Ewa Björling och jag några klargöranden angående uppgifterna om Saudiarabien i en artikel på Brännpunkt.se.

Ekot om Saudiarabien

Ekots uppgifter idag omfattas till betydande del av utrikessekretess och jag är därmed förhindrad att vare sig bekräfta eller dementera dem. Sekretess råder oavsett vad som sägs i media.

Grunden för samarbetet med Saudiarabien beslutades 2005 av den socialdemokratiska regeringen i form av ett samarbetsavtal (MOU-avtal) på försvarsområdet, mellan de båda länderna. Detta avtal är öppet och du finner det här.

Vad det försvarsrelaterade samarbetet mellan Sverige och Saudiarabien skall innefatta står i avtalet.

När stater ingår avtal med varandra förväntas det att parterna lever upp till avtalen också långsiktigt.

Ett MOU är till sin karaktär ett paraplyavtal. Det finns idag inga projektavtal under samarbetsavtalet (MOU) med Saudiarabien. Allt eventuellt samarbete sker inom ramen för svensk exportkontrollagstiftning.

Något regeringsbeslut som går utöver vad det öppna avtalet säger finns inte. Det finns således inga regeringsbeslut om mandat för FOI att etablera anläggning för nyproduktion av vapen.

FOI kontrolleras i sin verksamhet av tillståndsmyndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), som prövar tillståndspliktig verksamhet i enlighet med lagar och regler. Om generaldirektören för ISP bedömer att ett ärende är komplicerat kan ärendet gå till det parlamentariska Exportkontrollrådet och ytterst regeringen via Utrikesdepartementet.

FOI har enligt uppgift till försvarsdepartementet inget samarbete med det i radioinslaget utpekade företaget.

Exempel ur avtalets Artikel 2:

”3) Forskning och utveckling

a) Parterna är överens om att studera och utforska möjligheterna att upprätta ett partnerskapsprogram mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behöriga institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om försvarsteknologi.

b) Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.

4) Överföring av militärteknologi

a) Parterna är överens om att meddela sådan information och produktionsteknologi som är nödvändig för att utföra alla typer av underhåll av militär utrustning som de handlar med

b) Vardera parten skall främja att industrin i dess land utformar gemensamma projekt för sammansättning eller produktion av militär utrustning i den andra partens land.

c) Utbyte av experter och information på det militärteknologiska området.”

Saxat om personalförsörjningen

Följande citat är saxade ur personalbilagan i Försvarsmaktens årsredovisning för 2011:

”Personalförsörjningsreformen följer fortsatt de mål och de prognoser som presenterades i myndighetens budgetunderlag för 2011.”

”Direktrekrytering till gruppbefäl, soldater och sjömän har under år 2011 har gått snabbare än planerat.”

”Några exempel på de resultat som uppnåtts och de slutsatser som dragits är att: antalet kontinuerligt tjänstgörande GSS har ökat snabbare än planerat, en ny process för grundrekrytering av militär personal har inrättats, målsättningen beträffande stödet till veteransoldaterna kommer att kunna nås och att arbetet med att utveckla attraktionskraften måste fortsätta.”

”Försvarsmakten attraherar främst den del av rekryteringsbasen som består av lämpliga och redan intresserade, d.v.s. de unga männen. Det räcker inte. Det är nödvändigt att också fokusera på den stora del av rekryteringsbasen som består av lämpliga, men för närvarande mindre intresserade kvinnor och män.”
”Tillgången på GSS/K är vid utgången av året 4148 anställda. Under året var prognosen att ca 15 procent kommer att avbryta anställningen på egen begäran innan avtalet upphör, d.v.s . en fullföljandegrad på 85 procent. Utfallet blev 13 procent avgångar d.v.s. 87 procent fullföljandegrad.”

”Arbetet har lett till att det 2011-12-31 fanns över 4200 tecknade interimsavtal… Nästa steg i processen är att förbanden sorterar alla intresseanmälningar vilket sker under vintern/våren 2012. FM bedömer att 10-15 procent av nu föreliggande intresseanmälningar är av arten att individerna har anmält intresse vid mer än ett förband. I realiteten innebär detta att inte alla intresseanmälningarna leder till faktisk anställning… Arbetet planeras att fortsätta även under år 2012 för att skapa förutsättningar att FM 2012-12-31 kan ha 2 400 reellt anställda GSS/T i enlighet med gällande volymplanering i FM:s utvecklingsplan.”

”Kvaliteten hos de antagningsbara till GMU har ökat i förhållande till mönstringsresultaten i värnpliktssystemet.”

”Sedan frivillighet har införts har andelen kvinnor till grundrekrytering via GMU ökat jämfört med antalet kvinnor som gjorde värnplikt.”

”Sammantaget måste införandet av GMU konstateras ha gått mycket bra.”

”Försvarsmakten måste fortsätta vidta åtgärder för att kunna lösa uppgiften och för att kunna bli en myndighet som speglar samhällets medborgare. Försvarsmakten har som mål att bredda rekryteringsmålgruppen och öka andelen kvinnor och individer med annan etnisk bakgrund.”

”Utvärderingarna har visat att rekryterna är mycket nöjda med sin utbildning och sina befäl.”