Saxat om personalförsörjningen

Följande citat är saxade ur personalbilagan i Försvarsmaktens årsredovisning för 2011:

”Personalförsörjningsreformen följer fortsatt de mål och de prognoser som presenterades i myndighetens budgetunderlag för 2011.”

”Direktrekrytering till gruppbefäl, soldater och sjömän har under år 2011 har gått snabbare än planerat.”

”Några exempel på de resultat som uppnåtts och de slutsatser som dragits är att: antalet kontinuerligt tjänstgörande GSS har ökat snabbare än planerat, en ny process för grundrekrytering av militär personal har inrättats, målsättningen beträffande stödet till veteransoldaterna kommer att kunna nås och att arbetet med att utveckla attraktionskraften måste fortsätta.”

”Försvarsmakten attraherar främst den del av rekryteringsbasen som består av lämpliga och redan intresserade, d.v.s. de unga männen. Det räcker inte. Det är nödvändigt att också fokusera på den stora del av rekryteringsbasen som består av lämpliga, men för närvarande mindre intresserade kvinnor och män.”
”Tillgången på GSS/K är vid utgången av året 4148 anställda. Under året var prognosen att ca 15 procent kommer att avbryta anställningen på egen begäran innan avtalet upphör, d.v.s . en fullföljandegrad på 85 procent. Utfallet blev 13 procent avgångar d.v.s. 87 procent fullföljandegrad.”

”Arbetet har lett till att det 2011-12-31 fanns över 4200 tecknade interimsavtal… Nästa steg i processen är att förbanden sorterar alla intresseanmälningar vilket sker under vintern/våren 2012. FM bedömer att 10-15 procent av nu föreliggande intresseanmälningar är av arten att individerna har anmält intresse vid mer än ett förband. I realiteten innebär detta att inte alla intresseanmälningarna leder till faktisk anställning… Arbetet planeras att fortsätta även under år 2012 för att skapa förutsättningar att FM 2012-12-31 kan ha 2 400 reellt anställda GSS/T i enlighet med gällande volymplanering i FM:s utvecklingsplan.”

”Kvaliteten hos de antagningsbara till GMU har ökat i förhållande till mönstringsresultaten i värnpliktssystemet.”

”Sedan frivillighet har införts har andelen kvinnor till grundrekrytering via GMU ökat jämfört med antalet kvinnor som gjorde värnplikt.”

”Sammantaget måste införandet av GMU konstateras ha gått mycket bra.”

”Försvarsmakten måste fortsätta vidta åtgärder för att kunna lösa uppgiften och för att kunna bli en myndighet som speglar samhällets medborgare. Försvarsmakten har som mål att bredda rekryteringsmålgruppen och öka andelen kvinnor och individer med annan etnisk bakgrund.”

”Utvärderingarna har visat att rekryterna är mycket nöjda med sin utbildning och sina befäl.”

%d bloggare gillar detta: