Ekot om Saudiarabien

Ekots uppgifter idag omfattas till betydande del av utrikessekretess och jag är därmed förhindrad att vare sig bekräfta eller dementera dem. Sekretess råder oavsett vad som sägs i media.

Grunden för samarbetet med Saudiarabien beslutades 2005 av den socialdemokratiska regeringen i form av ett samarbetsavtal (MOU-avtal) på försvarsområdet, mellan de båda länderna. Detta avtal är öppet och du finner det här.

Vad det försvarsrelaterade samarbetet mellan Sverige och Saudiarabien skall innefatta står i avtalet.

När stater ingår avtal med varandra förväntas det att parterna lever upp till avtalen också långsiktigt.

Ett MOU är till sin karaktär ett paraplyavtal. Det finns idag inga projektavtal under samarbetsavtalet (MOU) med Saudiarabien. Allt eventuellt samarbete sker inom ramen för svensk exportkontrollagstiftning.

Något regeringsbeslut som går utöver vad det öppna avtalet säger finns inte. Det finns således inga regeringsbeslut om mandat för FOI att etablera anläggning för nyproduktion av vapen.

FOI kontrolleras i sin verksamhet av tillståndsmyndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), som prövar tillståndspliktig verksamhet i enlighet med lagar och regler. Om generaldirektören för ISP bedömer att ett ärende är komplicerat kan ärendet gå till det parlamentariska Exportkontrollrådet och ytterst regeringen via Utrikesdepartementet.

FOI har enligt uppgift till försvarsdepartementet inget samarbete med det i radioinslaget utpekade företaget.

Exempel ur avtalets Artikel 2:

”3) Forskning och utveckling

a) Parterna är överens om att studera och utforska möjligheterna att upprätta ett partnerskapsprogram mellan Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och de behöriga institutionerna i Konungariket Saudiarabien i fråga om försvarsteknologi.

b) Parterna skall särskilt sträva efter att utbyta teknisk och ingenjörsmässig expertis i fråga om underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustning och reservdelar.

4) Överföring av militärteknologi

a) Parterna är överens om att meddela sådan information och produktionsteknologi som är nödvändig för att utföra alla typer av underhåll av militär utrustning som de handlar med

b) Vardera parten skall främja att industrin i dess land utformar gemensamma projekt för sammansättning eller produktion av militär utrustning i den andra partens land.

c) Utbyte av experter och information på det militärteknologiska området.”

%d bloggare gillar detta: