Archive for juli, 2010|Monthly archive page

Uppgift styr utgift

Den rapport från den moderata kommittén i försvarsutskottet svd idag skriver om på ledarsidan är generellt mycket bra. Vi resonerade igenom den tillsammans för några veckor sedan i riksdagen. Den bekräftar och fördjupar försvarets nya inriktning och förnyelse, helt i inriktningspropositionens anda.

Det nuvarande försvarsbeslutet gäller t.o.m. utgången av 2014, alltså längre än hela nästa mandatperiod. Alla stora beslut som behöver fattas av regering och riksdag gällande försvarets inriktning för den kommande mandatperioden är redan fattade. Det finns knappast något annat politikområde där det är så tydligt vad som gäller.

Nästkommande försvarsbeslut kommer att behöva fattas våren 2014 och börja gälla från januari 2015. Det säger sig självt att det inte idag – utan något förberedelsearbete på plats – går att börja med att avgöra vad nästa försvarsbeslut kommer att kosta. Detta eftersom svd idag och igår fokuserade på pengarna.

Nästa försvarsbeslut kommer att förberedas på samma sätt som tidigare försvarsbeslut. Om detta är Alliansen enig. Vi börjar med en omvärldsbeskrivning och säkerhetspolitisk analys, där inte minst närområdet och utvecklingen i Ryssland är centrala delar. Utifrån denna analys dras slutsatser kring försvarets inriktning och dimensionering.

Just därför att utvecklingen i Ryssland är dynamisk skall nästa försvarsbeslut, liksom detta, baseras på en aktuell och precis analys av läget i närområdet och Ryssland.

Ingen kan idag presentera ett precist beslutsunderlag om hur Ryssland kommer att se ut om fem år. Det går inte att med tillräcklig noggrannhet göra en sådan analys idag, som grund för ett beslut som skall tas fyra år bort i tiden. Mycket få kunde för fem år sedan förutse vare sig kriget i Georgien, eller vårens nya töväder med USA eller nya nukleära nedrustningsavtal.

Det är försvarets uppgift som ska styra dess utgift. Uppgift och utgift måste mötas. Förenklat: Nya uppgifter – nya pengar. Samma uppgifter – samma pengar. Pengar anslås efter inriktning, dimensionering och politikens uppdrag till Försvarsmakten.

Idag är försvarets ekonomi i balans och fjolåret resulterade i ett överskott om 2,5 miljarder kronor. Med andra ord, uppgift möter idag utgift. Oppositionen kräver dock miljardnedskärningar för den kommande perioden.

Idag dubbleras försvarets rekryteringsbas

Idag dubbleras rekryteringsbasen för Försvarsmakten. Kvinnor och män kommer att rekryteras på frivillig grund och på exakt samma villkor. Värnplikten omfattade endast män. Alla unga människor kommer att ställas inför frågan om militär grundutbildning är viktigt för dom.

Alla är skyldiga att medverka i en undersökning om personliga förhållanden. Den kommer att genomföras i form av en webbenkät av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, tidigare Pliktverket.

Bland unga människor som anmäler intresse för Försvarsmakten tas ett större antal ut till prövning, urval och tester. Intresse och lämplighet kommer att styra vilka som sedan tas ut till militär grundutbildning. Ungefär lika många ska tas ut på frivillig grund, som de senaste åren med plikt som grund.

Unga människor vill fatta beslut själva efter egna resonemang. När egna beslut tas tyder mycket på att vi får mer medvetna och bättre motiverade soldater. Det är svårt att se varför plikt, eller tvång att delta i militär grundutbildning skulle ge bättre lämpade eller motiverade soldater än rekrytering på frivillig grund.

Jag vill gärna se en breddad rekrytering genom att vi frångår en företrädesvis årskullsvis antagning av unga män. Unga människor av olika ålder, utbildningsbakgrund, yrkesbakgrund, kön och familjesituation ska ge bredd i rekryteringen och stabila grupper.

Övergången till rekrytering på frivillig grund ställer helt andra krav på försvarsmakten och politiken än idag att informera, kommunicera, resonera och diskutera med unga människor om säkerhetspolitik och försvar. Men också nya krav på att spegla varför Försvarsmakten är viktig, relevant och hur försvaret kan erbjuda en intressant framtid för unga människor. Så bidrar vi till att unga människor på allvar ställer sig frågan om försvaret är en framtid för dom.

Frivillig rekrytering kommer också att ställa andra kvalitetskrav på den militära grundutbildningen. Unga människor söker sig dit frivilligt och kommer inte att fördra brister i kvalitet eller inställning. Därmed ökar kraven på Försvarsmakten och politiken att tillse att GMU:n är av hög kvalitet. Detta är i grunden sunt och bra.

Övergången till rekrytering på frivillig grund är riktig både på grund av att värnpliktssystemet urholkats substansiellt under gångna decennier och är illa anpassat till försvarets nya uppgifter, men framförallt för att det nya systemet kan ge Försvarsmakten en modern personalförsörjning med sikte på uppfyllande av de stående och kontrakterade förbanden.

Flera undersökningar visar att det finns ett stort intresse bland unga människor för försvaret. Detta intresse måste tas till vara – inte bara nu när systemet är nytt utan löpande de kommande åren. Den kulturella förändringen är betydande.

Intresset är stort och allt tyder idag på att skiftet går bra. Men varje stor och riktig förändring kan, även om ingenting tyder på det idag, komma att kräva finjustering. Skulle sådan krävas kommer vi såklart att genomföra den. Vi skall tillsammans med Försvarsmakten vårda införandet av ett till uppgiften anpassat nytt personalförsörjningssystem. En förändring som Försvarsmakten länge önskat och som bidrar till att höja landets försvarsförmåga.